ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________ 

Koronavírus na Slovensku

 11.03.2020 • Vestník vlády SR - čiastka 46

       zobraziť ďalšie...         resp. všeobecné informácie aj na korona.gov.sk
 
 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 19.03.2021 • Zverejnená zmluva

 16.03.2021 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 2 ks čerešňa srdcovka (Cerasus Mill.), na pozemku parc. reg. „C“ č. 2139/2, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 16.03.2021. (zverejnené 16.03.2021)

 12.03.2020 • Pomoc obetiam trestných činov
Informačná kancelária pre obete trestných činov v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, I. poschodie, k. č.148 (Okresný úrad Trenčín)
Ministerstvo vnútra SR vytvorilo v každom krajskom meste informačné kancelárie pre obete trestných činov. leták 1, leták 2, leták 3.

 04.03.2019 • Darovanie 2% TJ Zavažan Kálnica
Poukážte 2% z daní za rok 2020 pre TJ Zavažan Kálnica. Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAŽAN KÁLNICA
Sídlo: 916 37 KÁLNICA, KÁLNICA 200
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo: 34009132 (tlačivá sú - u predsedu TJ Zavažan)

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 Veľkonočný park J.H.Hurbana
Vážení občania. Aj napriek ťažkému obdobiu sme sa snažili pre Vás pripraviť veľkonočnú atmosféru výzdobou parku J.M.Hurbana, tak aby sme prežili aj napriek aktuálnym opatreniam pekné veľkonočné sviatky.


 12.-14.04.2020 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 12.-14.apríla 2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v týchto oznamoch: 12.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 14.4.2021, 14.4.2021,


 OZNAM, očkovacie centrum
Trenčiansky samosprávny kraj otvára Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum (Na výstavisku EXPO center v Trenčíne) už počas tohto víkendu 20.3.2021 - 21.3.2021. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do VKOC prostredníctvom vakcinacia.nczisk.sk. Prihlásiť sa môžu do čakárne, je potrebné zvoliť si v zozname očkovacích miest VKOC Trenčín. Informácia: V prípade, že nebude možné v systéme zvoliť si VKOC Trenčín (z kapacitných dôvodov), záujemcovia o očkovanie sa môžu ako náhradníci registrovať na:zdravotníctvo@tsk.sk.


 OZNAM, Balíčky pre občanov
Vážení občania, dnešným dňom Vám bude doručený každej domácnosti do schránky balíček s respirátormi. Je to sponzorsky zabezpečené: prispela Gitka Pečitová za ich družstvo Jednota, poslanec Miloš Valovič a starostka. V zabezpečení respirátorov pre Vás budeme pokračovať. Pekný deň.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na: www.scitanie.sk.    Leták 1,  leták 2,  leták 3. 


 OZNAM, kontajnery na konáre
Dnešným dňom 9.3.2021 dávame do obce kontajnery na konáre. Sú rozmiestnené po obci ako obvykle. V prípade potreby, je možnosť dať kontajner i do domácnosti. Je však potrebné sa dohodnúť a nahlásiť túto požiadavku starostke obce.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


 OZNAM, TJ Zavažan Kálnica
Počas núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú pozastavené všetky športové aktivity organizované klubom!
Počas núdzového stavu je možné využívať multifunkčné ihrisko len na individuálny šport jednotlivcov s použitím vlastného športového náčinia.
V jednom momente môžu byť na multifunkčnom ihrisku len osoby z jednej rodiny, žijúce v spoločnej domácnosti. Futbalové súťaže sú odložené!
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan (03.03.2021)


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


  OZNAM, Obecný úrad v Kálnici
Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 je Obecný úrad v Kálnici do 19. marca 2021 v obmedzenom režime.
Prosíme občanov, aby s obecným úradom do 19. marca 2021 komunikovali službami Slovenskej pošty, a.s., telefonicky alebo elektronickou formou na ocu@kalnica.sk. Kontakt na starostku obce: 0915/114847,e-mail:starosta@kalnica.sk
Obecný úrad v Kálnici zároveň oznamuje, že od 8.2.2021 do 19.3.2021 sú úradné hodiny na Obecnom úrade v Kálnici pre klientov ZRUŠENÉ.

Za účelom vybavenia záležitostí spojených s úmrtím a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu volajte 032/7798832, 0905 978 125. Pre iné úkony je matrika zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste obecný úrad v súlade s obmedzeniami uvedenými v uznesení vlády SR č.77 do 19. marca 2021 nenavštevovali .
Mgr. Iveta Poluchová (22.2.2021) starostka obce


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnív plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľovbude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.(zverejnené 22.01.2021)
Celá správa na tomto odkaze.


 OZNAM, obecná knižnica
Oznamujeme čitateľom, že z dôvodu nepriaznivej covid situácie, od dnešného dňa až do odvolania, bude miestna knižnica pre verejnosť zatvorená. (v Kálnici, 07.10.2020)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 2.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici (z úcty k Veľkému piatku sa testuje bez prestávky, aby sa skončilo čo najskôr...)
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


 27.03.2021, OZNAM - testovanie Covid
Testovanie pre tých, ktorí potrebujú, sa uskutoční ďalšiu sobotu: 27.3.2021 8.00-14.00 v KD v Kálnici. Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.45 h. Posledný odber o 11.45h. Potrebný je občiansky preukaz. Ďakujeme, že chápete uprednostnenie občanov starších a zdravotne postihnutých.


 24.03.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 24.3.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
  6. Informácia o miere inflácie za rok 2020.
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
  8. Schválenie rozpočtu na rok 2021.
  9. Aktuálna informácia:
    a) hydrogeologický prieskum na Klokočovke
    b) ukončené verejné obstarávanie - „kanalizácia Kálnica“
    c) odovzdané covid balíčky a respirátori FFP2
    d) žiadosť o dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Coop Jednota.
    e) prevedené a plánované práce a činnosti v obci, „Sčítanie obyvateľov 2021“.
  10. Došlá a odoslaná pošta.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.

Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 21.3.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa tento týždeň uskutoční v sobotu 20.3.2021, od 8.00 do 14.00h. v prísalí KD. Prestávka: 12.00-12.45h. (posledný odber o 11.45h.). Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk