ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


103.výročie ukončenia 1.svetovej vojny
14.11.2021
________________________


Na Dedinskú skalu
16.10.2021
________________________


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________



 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 24.01.2022 • Darovanie 2% TJ Zavažan Kálnica
Poukážte 2 % z daní za rok 2021 pre TJ Zavažan Kálnica.
Údaje o prijímateľovi 2% z dane:
Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAŽAN KÁLNICA
Identifikačné číslo: 34009132
Tlačivá sú u predsedu TJ Zavažan
Vyhlásenie na 2 % za rok 2021 .

 22.01.2022 • Priestor pre reštart detskej komunity
Schválená dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja pre projekt: Priestor pre reštart detskej komunity. Viac info...

 14.01.2022 • Kalendár vývozu odpadu

 05.01.2022 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 08.12.2021 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 18.november 2021

 01.12.2021 • VZN - návrh

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 25.01.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 25.1.2022 (t.j. utorok ) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
  4. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 22.01.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 25.01.2022 • Voľba hlavného kontrolóra
V zmysle § 18a ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ vyhlási voľbu HK tak, aby sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie HK. Zároveň podľa § 18a ods. 2) zákona OZ vyhlási voľbu HK na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní predo dňom konania voľby.

    Obecné zastupiteľstvo v Kálnici uznesením č. 198/2021/Z zo dňa 22.11.2021
A. vyhlasuje v zmysle § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utorok 25. januára 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica, ktorá sa uskutoční vo veľkej sále KD, Kálnica 100, 916 37 Kálnica. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kálnica.
B. ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášok takto:

  1. Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra
    • *ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
    • bezúhonnosť

  2. Náležitosti písomnej prihlášky
    • meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu )
    • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
    • údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
    • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov:
    • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska
    • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
    • štátne občianstvo
    • pohlavie
    • meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov
    • číslo občianskeho preukazu alebo pasu
    • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.

  3. Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášky
    • prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Kálnica alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica najneskôr dňa 11. januára 2022 do 15.00 hod. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „ .
    • za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Obecného úradu Kálnica. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

C. schvaľuje
    • voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kálnica
    • dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska

D. určuje
    • výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kálnica v rozsahu 25 % pracovného úväzku.
    • Začiatok funkčného obdobia (deň nástupu do práce ) dňa 1. február 2022

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.11.2021,
Verzia pre tlač tu.   (zverejnené na stránke obce dňa 23.11.2021)


  • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že z technických príčin je zberný dvor až do odvolania zatvorený. (zverejnené 12.01.2022)


  • Informácia
Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom informuje, že z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022. (zverejnené 12.01.2022)





 13.01.2022 • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 13.01.2022. Vývoz komunálneho odpadu pokračuje v dvojtýždňových intervaloch.


 Veselé Vianoce • PF 2022
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!
Starostka obce, obecné zastupiteľstvo
a kolektív pracovníkov obecného úradu


 23.11.2021 • OZNAM
Vážení občania! Vzhľadom na zvýšený a stále narastajúci počet pozitívnych prípadov na ochorenie Covid 19 v našej obci, dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali protiepidemické nariadenia. Hlavne občania už s pozitívnym výsledkom zostali v domácej karanténe a zbytočne sa nestretávali vo veľkých skupinách, kde je prenos najrizikovejší! V tomto období je naša vzájomná disciplína najdôležitejšia. Prosím buďme zodpovední voči sebe aj druhým. MUDr. Lenka Benáková


    • Poďakovanie
V utorok 5.októbra 2021 sa uskutočnila brigáda kosenia miestneho cintorína. Touto cestou vyslovujem poďakovanie za pomoc zúčastneným, menovite: pán Hladký Ján, Krchnavý Ján, Mordin Peter, Šicko Milan, Jamrich Pavel, Krchnavý Dušan, pani Pečitová Margita, Mordinová Elena, Dovinová Božena, Valovičová Anna, Potočková Žaneta, Krchnavá Danka.
Starostka obce






 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk