ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________


Hasičský ples, 13.1.2018
________________________


Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________
Nájdi výraz:
Ako ďalej s pitnou vodou?


03.06.2018 - Vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky

V nadväznosti na článok "Čo nového vo vodnom hospodárstve" zverejnenom v Kálnických ozvenách, môžeme oznámiť verejnosti, že v prípade hroziaceho nedostatku pitnej vody vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky. Prieskumom, meraním a čerpacím pokusom sme si predbežne overili, že i napriek 1m poklesu jej hladiny, reálne môžme z nej odčerpávať vodu pomocou benzínového čerpadla do vodovodného systému v množstve do 2 l/s-1 čo predstavuje cca 180 m3, denne. Množstvo prekračujúce spolu so Stokmi maximálnu minuloročnú spotrebu obce. Krátkodobým 1/2 denným prevádzkovým čerpacím pokusom uskutočnenom 30. mája 2018 s už nainštalovanou /uvedenou technológiou/, došlo síce k ďalšiemu zníženiu hladiny o 50 cm, ale prítok vody sa už vyrovnal odberu vody, čo je nádejné zistenie. Do budúcnosti.
Ing. Miroslav Borcovan


10.05.2018 - Téma pitná voda + jej rozbor na bytovke č.144

V uplynulých dňoch sme uskutočnili nezávislý prútikársky prieskum vodného zdroja Klokočovka i opakovaný čerpací pokus z nej. Prieskumom bolo zistené, že smerom k jestvujúcej záchytnej studni ide pomerne silný vodný tok v hĺbke cca 6-8m so šírkou cca 2m. Steny záchytnej studne sú prerastené na určitých miestach korienkami mohutného topoľa rastúceho v blízkosti studne, ktoré mohli narušiť i stenu záchytnej studne, čím sa znížila i jej hladina a môže dochádzať k úniku vody z nej do okolia. Domnienka je, že možno upchal i prívodné zberné kanáliky čo možno spôsobilo i odklon pôvodného prítoku do studne ktorá je už za hranicou životnosti. Je to len predpoklad, ktorý sa v priebehu mája pokúsime overiť prieskumným vrtom. Ďalej skúška ukázala, že je možné i Klokočovku využiť v prípade nadmernej spotreby vody v obci pomocou čerpadla a elektrickej centrály a tak zabezpečiť pre obec plynulé a neprerušované zásobovanie pitnou vodou. Je to ale zložitá problematika, ktorú verím že v blízkej budúcnosti úspešne doriešime.
- Vzorka č.d.144
Ing. Miroslav Borcovan27.4.2018 - Upozornenie k možnému zakaleniu vody

  V súvislosti so zvýšeným odberom pitnej vody z obecného vodovodu môže dochádzať k rôznemu prechodnému zakaleniu vody na odberných domových prípojkách. Súvisí to so zvýšením rýchlosti prúdenia vody v potrubí a nedá sa tomu zabrániť, čo nám potvrdili i pracovníci Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Verím, že i tento zvýšený odber zvládneme a situácia z minulého roku by sa už zopakovať nemala.
  Pre informáciu uvádzam, že v dôsledku zvýšených aprílových teplôt, suchu i začatiu jarných prác na záhradách, spotreba vody v obci sa zvýšila z priemernej dennej spotreby v zimných a jarných mesiacoch v množstve 115m3 na 195 m3 v súčasnosti, čo predstavuje zvýšenie o takmer 70% a je predpoklad ešte vyššej spotreby nad 200m3 ak nenaprší. Všetku vodu zabezpečujeme len zo Stokov, kde máme ešte určitú rezervu. Z Klokočovky vodu zatiaľ ešte nevieme získať, nakoľko hladina vody je už 70 cm nižšie, ako je odberná hrana vodovodného systému. Hľadáme a overujeme možnosť prípadného odberu i z tohto zdroja a jeho revitalizácie v prípade nevyhnutnej potreby. Pre zabezpečenie dostatku vody pre obec robíme, čo je v našich možnostiach preto žiadame i o trpezlivosť a pochopenie situácie i zo strany občanov.
  V prípade, že vyskytnú sa nejaké nepredvídané problémy, prípadne budeme musieť vykonať určité nevyhnutné opatrenia, budeme sa snažiť o nich informovať na internete, SMS správou i pod samostatnou vodárenskou znelkou miestnym rozhlasom z Obecného úradu.
  V súčasnosti do obecnej vodovodnej siete je dodávaná voda len zo Stokov a má nasledovné zloženie: Viď prílohu
V týchto dňoch boli odobrané ďalšie 3 vzorky ktorých výsledok po rozbore zverejníme.

- Vzorka Stoky.pdf
- Vzorka MŠ a č.422.pdf
Ing. Miroslav Borcovan8.3.2018 - Výsledok rozboru pitnej vody na prípojke č.d.111, zo dňa 9.2.2018

Aktuálny výsledok rozboru pitnej vody z verejného vodovodu.
  Na základe pripomienky odberateľa z domovej prípojky domu č. 111, že voda z verejného vodovodu je závadná, so značným bakteriologickým znečistením, požiadala obec po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne o zaradenie kontrolného odberu na uvedenej prípojke do Programu prevádzkovej kontroly kvality vody v roku 2018, čo bolo i odsúhlasené.
  V rámci tohto programu bol dňa 9.2.2018, vykonaný odborný odber vzorky v kuchyni predmetného domu a akreditovaným skúšobným laboratóriom EUROFINS BELNOVAMAN s.r.o v Piešťanoch, bol vykonaný rozbor odobranej vody. Výsledok uvedený v protokole č.12976/2018 ktorý tvorí prílohu tejto aktualizácie jednoznačne potvrdzuje nezávadnosť dodávanej vody z verejného vodovodu aj na citovanej prípojke.
  V tejto súvislosti znovu chcem pripomenúť, že pokiaľ má niekto k problematike zabezpečenia nielen množstva, ale hlavne kvality dodávanej vody nejasnosti, alebo dotaz, rád mu zodpoviem v snahe vzniknutý problém riešiť a tak predísť prípadným komplikáciám.
Prílohy:
- Výsledky meraní.pdf
- Protokol o skúške.pdf
Ing. Miroslav Borcovan26.2.2018 - Čo nového vo vodnom hospodárstve obce?

  Otázka, ktorá pred príchodom jarných mesiacov zaujíma zrejme všetkých odberateľov pitnej vody v našej obci. A je potrebné na ňu i zodpovedať. Predovšetkým stabilizovala sa spotreba pitnej vody v obci na súčasných 120 m3 denne, čo na obyvateľa / 1031 obyvateľov /predstavuje 116 l vody denne. Toto množstvo zatiaľ stačí pokryť produkcia vodného zdroja Stoky. Stabilizovala sa i kvalita a čistota dodávanej vody nielen v hlavnom rozvodnom systéme, ale i na prípojkách, kde doposiaľ bola prezentovaná kalná a znečistená voda u odberateľa. čo dokumentuje, že dodávaná voda / až na mierne zvýšený obsah Fe / je v poriadku. Obrovský kus práce i finančných prostriedkov sa venoval kompletnej modernizácii vodárenskej a zabezpečovacej technológie v snahe zvýšiť spoľahlivosť vodárenského systému vrátane výmeny väčšiny vodomerov. Tieto náklady predstavujú viacročné finančné zaťaženie, ktoré súčasná nízka naša cena vody / 0,55 eur za 1000 l / vyrovná až za viacročné obdobie.
  Problém, by mohol nastať pri mimoriadne zvýšenom odbere pitnej vody v letných mesiacoch, nakoľko hladina vody vo vodnom zdroji Klokočovka i v súčasnosti je cca 60 cm pod odbernou hranou, do vodovodného systému stále netečie a pri ďalšom nedostatku zrážok od ktorých výdatnosť zdrojov je závislá už by produkcia zo Stokov bez využitia vrtov nepostačovala.
  Riešenie ako sme i prezentovali na verejnom zhromaždení sme videli v zriadení špeciálnej filtračnej stanice , pracujúcej na základe odporúčaní odborníkov na úpravu vody na základe tzv . reverznej osmôzy a filtrácii cez špeciálnu náplň. Jej umiestnenie o objekte čerpacej stanice sme považovali za ideálne a praktický takmer okamžite po dodávke zariadenia riešiteľné. Jasný bol aj možný dodávateľ zariadenia. I cena cca 12.000 Eur bola aj keď nie lacná, ale prijateľná, schválená i Obecným zastupiteľstvom. Predpokladali sme, že jej nainštalovaním bude možné využiť i produkciu vody v prípade potreby i z prieskumného vrtu / majúceho vyšší obsah síranov/,na čom sa pracuje, čím by problém dostatku vody bol vyriešený. Pri ďalších konaniach v januári 2018, o dodávke filtračného systému sa, ale ukázalo, že netreba upravovať všetku vyprodukovanú vodu prechádzajúcu cez čerpaciu stanicu, ale je potrebné upraviť len vodu z prieskumného vrtu č. 2 . majúcu vyšší obsah síranov / viď prílohu č. 1 / a úpravňu je potrebné zriadiť len pri prieskumnom vrte č.2, v Stokoch. Konkrétne už nimi navrhované zariadenie ktoré by sírany, ale aj iné soli a látky v pitnej vode potrebné by pri uvedenom princípe odstránilo, pracuje v určitom 20 hodinovom režime a ďalšie 4 hod sa automatický prečisťuje pričom , využíva vodu na prečistenie z vodného zdroja Stoky s ktorou sa následne mieša v určitom pomere. Táto preplachovaná voda odteká do odpadu, čím sa úmerne znižuje i využiteľnosť vodného zdroja Stoky. Naviac, cena tohto zariadenia i od iných dodavateľov je cca 28 až 30.000 Eur- t.j.veľmi vysoká. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 21.2.2018 po zvážení celého problému i finančnej situácie obce sa rozhodlo, ponuku pri tejto cene zatiaľ neschváliť. A čo ďalej? Riešenie by možné bolo vo využití a revitalizácii vodného zdroja Klokočovka , formou prečerpávania vody z jestvujúcej záchytnej studne do vodovodného systému zatiaľ pomocou elektrocentrály a čerpadla v čase zvýšenej potreby. V súčasnosti nie je nám známe, aké množstvo vody touto formou by sme mohli z vodného zdroja Klokočovka využiť, rozhodne sa o to, ale v priebehu marca pokúsime a pomocou čerpacej skúšky túto možnosť preveríme. V prípade kladného výsledku, trvalým riešením do budúcnosti bude perspektívne zriadenie el. prípojky v dľžke cca 1300 m s automatickým čerpaním do dopravného vodovodného systému k čerpacej stanici. Predpokladaným výsledkom by mohla byť voda v pôvodnej kvalite a zložení na akú sme boli zvyknutí v minulosti.
  Nie je to jednoduché rozhodnutie, vzhľadom k tomu, že na verejnom zhromaždení na základe vtedajších poznatkov a vzniknutej situácie sme si mysleli, že máme riešenie ktoré v priebehu 2- 3 mesiacov sa dá zrealizovať. Doba i odborné konzultácie s dodávateľmi systémov, ale predovšetkým i vzájomné konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva -hygieny, priniesli do nášho konania určitú opatrnosť. A každý zásah i opatrenie do systému verejného vodovodu podlieha schvaľovaciemu konaniu.
  Som presvedčený, že doterajším odstránením značných porúch i únikov vody ešte pred vodomermi na prípojkách, ktorým sme sa venovali, zlepšila sa i využiteľnosť vyprodukovanej pitnej vody. Môžu síce nastať ešte nepredvídateľné problémy ktoré, ale pri vzájomnom pochopení občanov, neplytvaní vodou i aktuálnou informovanosťou k spokojnosti občanov, spoločnými silami sa podarí zvládnuť. A o to sa pokúšame.
Ing. Miroslav Borcovan

Prílohy:
- aktuálne rozbory vody
- zaujímavý článok o vode12.12.2017 - Správa o stave zabezpečenia zásobovania pitnou vodou v obci.

(predložená pre Obecné zastupiteľstvo 12.12.2017)
Od verejného zhromaždenia občanov v septembri tohto roku zvolaného v dôsledku kritickej situácie v zásobovaní pitnou vodou, dosiahli sa nasledovné výsledky a vykonali sa i nasledovné opatrenia :
- bol ukončený dlhodobý potrebný čerpací pokus v Stokoch, v ktorom bola sledovaná výdatnosť a kvalita vody z 10 m prieskumného vrtu č.1 i z vrtu č.2 hlbokého 120 m. Potvrdilo sa, že pri nastavenom čerpaní vody z vrtu č.1 v množstve 0,40 l/s a z vrtu č.2 pri čerpaní 1,25 l/s, nedošlo k poklesu hladín vo vrtoch a toto množstvo môžeme považovať za minimálnu výdatnosť obidvoch zdrojov. Zároveň v týždenných intervaloch boli odoberané potrebné vzorky vody. Ukázalo sa, že vrt.č1 má lepšie kvalitatívne hygienické parametre ako výkonnejší vrt č.2. Má ale nízky obsah vápnika. Vrt č.2 má vyšší obsah Fe, vysoký obsah síranov, ale i vysoký obsah vápnika. Oproti vrtu č.1 je zásaditej povahy. Obidva vrty prekračujú súčasne povolenú hladinu alfa, čo súvisí už so samotnou lokalitou Stoky a jej zníženie bude predmetom ďalšieho riešenia. Zároveň bol sledovaný i samotný pôvodný zdroj Stoky, výdatnosť ktorého v súčasnosti je 1,3 l/s, s výbornou kvalitou vody, až na mierne prekročenie hladiny alfa. Potvrdila sa i mierna agresivita stokovej vody na železo. Ako z uvedeného vyplýva, perspektívna možná produkcia vody zo všetkých 3 zdrojov v Stokoch predstavuje cca 3 l /s X 86 m3 t.j. 256 m3 denne, čo by bolo pre našu obec dostačujúce množstvo. Podotýkam ,že súčasnú potrebu cca 125 m3 stačí vykrývať pôvodný zdroj Stoky. Nestačilo by to už v jarných a letných mesiacoch, kedy by sa havarijná situácia bez využitia vrtov, resp. Klokočovky, mohla zopakovať. Na základe týchto výsledkov RNDr. Vladimír Dovina vypracuje potrebné podklady pre ministerstvo. V spolupráci s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva a Ing. Barančinom i s ďalšími odborníkmi hľadáme potrebné riešenie situácie, i opodstatnenosť vybudovania filtračnej kataloxovej stanice.
- môžeme skonštatovať, že situácia čo do množstva dodávanej vody sa už stabilizovala a nedochádza už k jej prerušovaniu. Zlepšila sa podstatne i čistota vody na prípojkách, v závislosti na odoberaných množstvách. Na niektorých starších prípojkách, s malým odberom, ešte kalná voda zvlášť na začiatku odberu stále tečie. Chce to zrejme ešte nejaký čas , kým sa prípojkové kovové potrubie dočistí od starších nánosov. Opakovanými odbermi z rozvodnej siete v obci sa dokázalo, že nami dodávaná voda vo verejnej sieti spĺňa potrebné požiadavky na pitnú vodu a je čistá.
- Zo zdroja Klokočovka stále nič netečie a hladina vody v studni ešte viac pod odtokovú rúru poklesla.
V súčasnosti je to už viac ako 50 cm. Takže i zásobovacie potrubie bolo doposiaľ prázdne. Dnes sa nám ho pomocou čerpadla z čerpacej stanice podarilo zavodniť tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Pre budúcnosť, vzhľadom k zásaditej povahe tohto zdroja, bude potrebné zvážiť možnosť jej využitia i dodatočným čerpaním, resp. zriadením nového vrtu v tejto lokalite, čo je podmienené zriadením elektrickej prípojky do tejto lokality, v dĺžke cca 1300 m.
- Vykonali sa potrebné technické opatrenia na zlepšenie nepriaznivej situácie v signalizácii nedostatku vody vo vodojeme a jej včasnému hláseniu zodpovedným osobám do mobilnéj siete. Staré poruchové rozvody v čerpacej stanici sa nahradili modernými súčasnými systémami a vo vodojeme vymenil sa kompletne celý rozvadzač i s nainštalovanými prvkami včasnej signalizácie vzniknutých problémov. - V rámci povinnej výmeny vodomerov, vymenilo sa a nahradilo viac ako 300 vodomerov vodomermi súčasnej generácie a vo výmene sa ešte pokračuje a vymenil sa i hlavný vodomer vo vodojeme.
- Pre zlepšenie informovanosti občanov bola zriadená rubrika na internetovej stránke obce i zverejnený článok v Kálnických ozvenách. O prípadoch nevyhnutnej odstávky časti obce v dôsledku opráv na prípojkách občania prostredníctvom miestneho rozhlasu sú včas informovaní. Záverom môžeme skonštatovať, že situácia v dodávke i kvalite pitnej vody i v informovanosti občanov sa podstatne zlepšila.

Ing. Miroslav Borcovan8.11.2017 - Ako ďalej s pitnou vodou?

    Po hektických horúcich letných mesiacoch, ktoré nás poznačili doposiaľ nepoznaným problémom v našej obci, problémom kvality i dostatku pitnej vody, situácia sa sčasti už ukľudnila. Aj keď nie sme zo súčasným stavom spokojní, nakoľko na viacerých prípojkách ešte tečie kalná voda. Ovplyvňuje to viacero činiteľov z ktorých časť ešte nepoznáme . Súvisí to zrejme i s množstvom odobranej vody a vekom prípojky, ktorá sa používaním časom, postupne čistí. Nielen, že znížila sa spotreba pitnej vody na súčasnú dennú spotrebu cca 125 m3, oproti dvojnásobku t.j. 250 m3 v máji a na začiatku letného obdobia, ale došlo i ku zmenšeniu stupňa zákalu na jednotlivých prípojkách u občanov.
    Potvrdzuje sa, že zmena zloženia vody, nastala v dôsledku zníženia až úplného výpadku vodného zdroja Klokočovka i zníženia výdatnosti zo zdroja Stoky.
Táto zmena, zapríčinila rozpúšťanie doterajších dlhoročných usadenín v potrubiach i armatúrach a hlavne na prípojkách, čo spôsobilo i zakalenie vody. Zakalenie je rôznej intenzity, v závislosti na množstve usadenín na jednotlivých prípojkách a mieste odberu. Zaujímavá bola tá skutočnosť, že na hlavnom vodovodnom rade ktorý je z plastových rúr, bola voda relatívne čistá. Nasvedčuje tomu i tá skutočnosť, že na nových plastových prípojkách zakalenie bolo menšie, alebo takmer nepostrehnuteľné. Zakaleniu napomohlo v negatívnom zmysle i odpúšťanie vody z hydrantov vodovodnej siete, v snahe odpustiť kalnú vodu a usadeniny v nej. Z uvedeného je zrejmé, že sa postupne znižoval podiel zásaditej vody z Klokočovky a zvyšovalo sa zastúpenie kyslejšej vody zo Stokov. Je potrebné zdôrazniť, že od polovice septembra 2017 až doposiaľ, nám z vodného zdroja Klokočovka do vodovodného systému už netečie nič a hladina v ňom je stále cca 30 cm pod odbernou rúrou. Dôležité je, že v tomto období i vplyvom zníženého odberu a odstránenia viacerých závažných porúch, vody je relatívne dosť. V budúcom roku, ak by Klokočovka neobnovila svoju výdatnosť a odber vody by sa primerane zvýšil, keby sme nenašli riešenie, mohla by sa kritická situácia zopakovať. Riešenie problému nie je jednoduché ani jednoznačné a má svoje vážne úskalia i pochybnosti.
    Na verejnom zhromaždení 7.9.2017, sme boli presvedčení, že nainštalovaním filtračného zariadenia do čerpacej stanice, ktoré obsahuje špeciálnu náplň Katex cez ktorú voda bude pretekať problém so zákalom sa vyrieši.
Riešenie rýchle a technicky po dodaní zariadenia i okamžite realizovateľné. Po finančnej stránke, cca 11.000 Eur, síce pomerne náročné, ale vzhľadom k dôležitosti zabezpečenia kvalitnej vody bez zákalu bolo zastupiteľstvom urýchlene odsúhlasené. Do dnešného dňa sme ho ale nedokázali zrealizovať. Možno si mnohí z Vás položia oprávnenú otázku prečo sa tak neurobilo, keď to bolo odsúhlasené. Dôvodov je niekoľko. Hlavná príčina doterajšej neinštalácie bola v tom, že zariadenie je zahraničnej výroby a pre jeho použitie na Slovensku nebolo certifikované Hlavným hygienikom SR a doposiaľ ani na Slovensku ani v Čechách na verejnom vodovode nebolo použité. Každý zásah i inštaláciu zariadení na úpravu vody vo verejnom vodovode nám v zmysle zákona musí odsúhlasiť a povoliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, čo sa zatiaľ nestalo. Dôvodom bola ich pochybnosť a opatrnosť v tom, že toto zariadenie nebolo certifikované v SR, nepoznali vstupné ani výstupné parametre zariadenia, ktoré nevedel v tejto dobe ani distribútor zariadenia poskytnúť a hlavne obava, aby takto upravená voda nestratila určité potrebné látky, ktoré sú v pitnej vode potrebné. To znamená, že ide o to, aby sme nevyrobili využitím tohto zariadenia inertnú vodu, ktorú do vodovodnej siete nemôžeme dodávať. Aj v tejto veci nastal časom určitý posun, keď v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie Hlavného hygienika o jeho certifikácii pre využitie aj na verejnom vodovode. Taktiež distribútor je ochotný, ale za finančnú úhradu do 1000 Eur vykonať prevádzkový pokus na čerpacej stanici o čom v súčasnosti jednáme. Problém sme konzultovali i s ďalšími odborníkmi na úpravu vody dňa 24.10.2017 po predchádzajúcom konaní na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčíne. Po podrobnom prekonzultovaní problému za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nám bol zdôraznený poznatok, že problém so zákalom navrhované zariadenie nemusí vyriešiť i preto, že zmena zloženia vody môže byť zapríčinená poklesom výdatnosti vodného zdroja Stoky, čoho dôsledkom môže byť i zmena jeho vlastností, čo je potrebné ešte overiť. Zároveň bolo zdôraznená nevyhnutnosť rozbormi z usadenín zistiť pravú príčinu kalenia vody čo je nielen finančne náročná, ale i dlhotrvajúca záležitosť.
    Pre zabezpečenie dostatku pitnej vody, je našou maximálnou snahou urýchliť možnosť využitia výdatnosti 2 nových vrtov v Stokoch,
čím by sa problém dostatku vody vyriešil. Nie je to jednoduché a podlieha to celému radu potrebných opatrení. V súčasnosti na nich opakovane vykonávame dlhodobú čerpaciu skúšku a pravidelne odoberáme vzorky na zistenie jej kvality. Po jej ukončení náš rodák, hydrogeológ a oprávnená osoba RNDr. Vladimír Dovina,CSc, zabezpečí ďalšie legislatívne kroky potrebné k ich trvalému využitiu. Zároveň zvažujeme i možnosť ďalšieho využitia Klokočovky i pri jej zníženom stave čerpaním, čo je podmienené zabezpečením el. energie na zdroji Klokočovka, ktorú tam zatiaľ nemáme.
    Ako z uvedeného je zrejmé, Obec Kálnica ako prevádzkovateľ i správca vodovodu sa intenzívne problematikou zabezpečenia dostatku pitnej vody, ako najdôležitejšej tekutiny pre život, zodpovedne a neodkladne zaoberá a problém rieši. Sme si vedomí, že mnohé nejasnosti a dohady medzi občanmi i ich oprávnená nespokojnosť, vznikajú hlavne z ich neinformovanosti k danej situácii. Je preto našou snahou tento problém napraviť a na stránke obce o postupe v riešení a dosiahnutých výsledkoch podávať aktuálne informácie. Prípadné otázky k tejto problematike i rád osobne, prípadne E-mailom odpoviem. Chce to len trocha trpezlivosti a vzájomného porozumenia.

    Osobne verím, že problém kvality vody i jej dostatku, sa nám v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, k spokojnosti občanov, podarí v dohľadnej dobe vyriešiť.


Ing. Miroslav Borcovan, odborne spôsobilá osoba na prevádzku verejného vodovodu.
tel.0905 536 255, mail:miroslav.borcovan@gmail.com
V Kálnici, 8.11.2017


_________________________________________________________________________- fotogaléria z verejného zhromaždenia ohľadom pitnej vody
7.9.2017 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk