Vytlačené 29.06.2022, 21:49 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=cintoriny

Cintoríny:
Podrobnú mapu cintorínov Slovenska vrátane obce Kálnica s vyhľadávaním podľa mena, priezviska, a so zobrazovaním fotografií hrobov, nájdete na stránke
http://www.cemeterysk.sk

Cintorínsky poriadok a povinnosti pre občanov z neho vyplývajúce

     Vstupom do Európskej únie /EÚ/ dochádza i k úprave noriem a zákonov tak, aby v rámci EÚ zásady a pravidlá v nich uvedené, platili postupne jednotne na celom území EÚ. Tieto zmeny dotýkajú sa priamo i každodenného života občanov a obec prispôsobuje ich na svoje miestne špecifické podmienky. Zapracováva ich do všeobecne záväzných nariadení /VZN/, ktoré sú záväzné pre územie a občanov konkrétnej obce.

     Týmto spôsobom bol vypracovaný i nový „Cintorínsky poriadok obce Kálnica", ktorý po schválení Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Trenčíne, nadobudne účinnosť v našej obci a bude zverejnený i na cintoríne. S neho vyplývajú nasledovné podstatné zmeny a povinnosti:

     Kapacita nášho cintorína je priestorovo obmedzená a veľmi ťažko v budúcnosti sa bude dať rozšíriť a preto treba začať s šetrením miesta na cintoríne. Je veľa neudržiavaných starých hrobov, ktoré treba využiť k ďalšiemu pochovávaniu. Treba si uvedomiť, že za tieto hrobové miesta nie je zaplatený ani ten minimálny poplatok a 0,66 € na obdobie 10 rokov a mimo obce sa o ne nikto už nestará. Ich zoznam bol a bude uvedený na cintorínskej tabuli.

     Do kontajnerov na cintoríne patri len odpad z cintorína. Pri tejto príležitosti žiadam spoluobčanov, aby odpad nehádzali do potoka, plastové fľaše nenechávali pri vodovodnom kohútiku a na plote i handry nevešali po tujach. Robí to zlý dojem a s pracovníkmi obce to musíme stále upratovať. Čistota, poriadok a upravenosť cintorína je vizitkou všetkých nás je prejavom úcty k zosnulým.

     Verím, že spoločným úsilím a rešpektovaním uvedeného, prispejeme všetci k zachovaniu čistoty, poriadku , dôstojnosti u úcty k tomuto posvätnému miestu kálnickej zeme, miestu posledného odpočinku.

     Tých občanov ktorí tieto zásady budú porušovať nielen, že budeme postihovať blokovou pokutou do 20,- €, ale vyhlásime ich aj v miestnom rozhlase. Verím, že to nebude potrebné.

V Kálnici 23.10.2009

Ing. Miroslav Borcovan


UPOZORNENIE !!!

Cintorínsky odpad do smetných kontajnerov a nádob sa ukladá už len vytriedený. Je prísne zakázané odpad z cintorína vhadzovať ku potoku.

Stavebné úpravy hrobu sa môžu vykonávať len na základe písomnej žiadosti podanej na OcÚ Kálnica, ktorú podáva zodpovedná osoba za hrob vopred. V nej upresní číslo hrobu, dáta o zosnulom, rozsah a predbežný termín úpravy hrobu a zaplatí vratnú zálohu. Až po zložení zálohy a vydaní súhlasu obce je možné robiť stavebné úpravy hrobu. Po ich ukončení a skontrolovaní starostom obce je možné zálohu vrátiť.

V prípade zanechania odpadu zo stavebnej činnosti záloha sa kráti, alebo nevracia.

Nedodržanie povinností a opatrení sa postihuje finančne i verejne.