Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Predchádzajúce OZ 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
  Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

  Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica má 9 poslancov. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

OZ

Poslanci OcZ:

 • Ľuboslav Batka
 • MUDr. Lenka Benáková
 • Sylvia Bolechová
 • Milan Borcovan
 • Ing. arch. Ján Krchnavý
 • Žaneta Potočková
 • Miloš Valovič
 • Ing. Ján Krchnavý
 • Jaroslav Šustek
 • Ing. Milan Ďuriš (vzdal sa mandátu 5.2.2020)
 • Anna Krchnavá (vzdala sa mandátu 8.11.2021)


Starostka: Mgr. Iveta Poluchová
Zástupca starostky: Sylvia Bolechová

Rokovací poriadok. (73 kB)

Zásady odmeňovania poslancov. (45.5 kB)

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov r. 2018 - 2022:

Č.obv.    Poslanec    Číslo domu
1.    Ing. Ján Krchnavý    1-31, 393-400
2.    MUDr. Lenka Benáková

32-71, 435, 438-441, 443, 444, 436, 448-451, 453-455, 457, 468, 469, 475, 476, 478
3.    Žaneta Potočková    333-392, 434, 467
4.    Milan Borcovan    101, 102, 108-123, 125-158, 323-332
5.    Ľuboslav Batka    72-100, 103-107, 124, 143, 144, 431, 437, 471, 472, 473,
6.    Ing. arch. Ján Krchnavý    159-179, 216-252
7.    Miloš Valovič    180-215, 417, 418, 419, 422, 426, 427, 433, 465
8.    Jaroslav Šustek    253-279, 308-322
9.    Sylvia Bolechová    280-307, 401-416, 466

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.