Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kálnica

Kód projektu:    310010C199
Kód ŽoNFP:    NPP310010C199
Operačný program:    310000 Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:    Kohézny fond
Prioritná os:    Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Žiadosť o poskytnutie NFP schválená dňa:    10.02.2017
Výška NFP:    253 783,00 Eur
Spoluúčasť obce vo výške 5%    13 357,00 Eur
Celkové oprávnené náklady projektu:    267 140,00 Eur
Zmluva o poskytnutí NFP č.:    OPKZP-SC111-2016-11/45;
Miesto realizácie projektu:    Obec Kálnica

 

Popis projektu: 

Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, podporiť predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v našej obci. Projekt rieši zabezpečenie základných technických a technologických prostriedkov pre pre spracovanie BRKO na kompost a drevenú štiepku. Technické vybavenie : traktor 110 HP, predný nakladač, ramenový nosič kontajnerov – príves, príves – sklápač, drvič bioodpadu a sada vaňových veľkoobjemových kontajnerov. Výstupom projektu bude zhodnotený BRKO, z ktorého budú získané obchodovateľné komponenty – kompost a drevná štiepka.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4.2018
Koniec realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2018

Dátum vloženia: 23. 8. 2022 11:10
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 8. 2022 11:14
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.