Kálnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Klub dôchodcov

Fotogaléria - Fotogaléria

 Funkčné obdobie 2022 – 2024

Pre funkčné obdobie v rokoch 2022 – 2024 bol zvolený výbor v zložení:
p. Margita Pečitová - predseda
p. Ing. Ján Hladký - tajomník
p. Viera Snopková- finančný hospodár
p. Božena Kmeťová- člen výboru
p. Pavol Jamrich - člen výboru
p. Peter Mordin - člen výboru
p. Ján Valovič – člen výboru

Revízna komísia v zložení:
p. Božena Bolechová, predseda
p. Ján Krchnavý
p. Alena Lintnerová

 

Trochu z histórie Klub dôchodcov pri Obci Kálnica. 

        Klub dôchodcov pôvodne vznikol ako klub Jednoty Dôchodcov Slovenska v roku 1997. Ako prvý výbor vtedajšej JDS bol takýto: Samuel Hladký- predseda, Ľudmila Krchnavá-  tajomníčka, Mária Ďurcová - hospodárka, Pavlína Kukučková a Štefan Batka - členovia výboru a Štefan Dovina ako revízor. V roku 1999,  bola do výboru za hospodárku doplnená, teda aj zvolená ing. Eva Borcovanová,  po smrti Márie Ďurcovej.

     Výbor sa stretával v Kultúrnom dome a aj stretnutia dôchodcov sa uskutočňovali tiež v KD. Neskôr po niekoľkých sťažnostiach, hlavne starších členov, pre horší prístup do kopca, bol zo strany obce podaný návrh využiť už takmer  nevyužívané pivničné priestory  pod krčmou tzv. Sklepárovec. Za pomoci obce a finančnej podpory niekoľkých sponzorov, tiež samozrejme aj aktivity samotných členov JDS sa podarilo tieto priestory zrekonštruovať. V roku 2000 bolo hotovo  a tak sa priestory mohli využívať na činnosť klubu. Od roku 2001 sa tu tiež prvý krát oslavovať začalo aj SNP, dovtedy sa oslavovalo pri Kultúrnom dome. V ďalšom  časovom priebehu bol dopĺňaný výbor o Ivana Kulicha, ktorý nahradil Pavlínu Kukučkovú a Anna Krchnavá č.d. 111 ako revízorka, nahradila Štefana Dovinu. Došlo tiež k výmene Milana Pagáča, ktorý od začiatku bol ustanovený ako správca klubu, toho nahradil člen výboru Štefan Batka. Činnosť klubu sa postupne začala rozširovať a už od roku 2000 sa pravidelne na jar brigádnicky podieľa na čistený cintorína po zime a tiež parku, usporiadali sa jednodňové zájazdy, ktoré si členovia klubu pomerne obľúbili. Po návšteve kláštora v Hronskom Beňadiku, kde bola výstava ovocia, sa zrodila myšlienka a prečo nie aj v Kálnici a tak vždy na jeseň, na kálnické hody, klub dôchodcov takmer pravidelne usporiadal výstavu ovocia a zeleniny, ktorou sa radi pochválili naši členovia. Táto bola tiež vždy obohatená prácami našich školákov. Nadviazaná bola aj spolupráca s okolitými organizáciami JDS a to z Beckova a Kočoviec, s ktorými sme usporiadali niekoľko pekných akcií. Nakoľko Jednota dôchodcov musela odvádzať postupne až dve eurá na člena a nejaké výhody od Jednoty dôchodcov neboli, tak v roku 2009 na výročnej schôdzi bolo rozhodnuté o ukončenie členstva v JDS a vznikala nová organizácia Klubu dôchodcov pri obci Kálnica. Pri tejto príležitosti  pre vek a aj zo zdravotných dôvodov odstúpil dlhoročný predseda JDS Samuel Hladký aj Ivan Kulich. Bol zvolený nový výbor a to: Peter Sedlák - predseda, Ing. Vladimír Víťaz - tajomník, členovia: Hladký Samuel, Batka Štefan, Ecsiová Elena, Pečitová Margita, Ing. Eva Borcovanová – hospodárka, Anna Krchnavá č.d. 111 – revízorka. Novým výborom na čele s predsedom Petrom Sedlákom bola podaná žiadosť obci Kálnica o vytvorenie klubu dôchodcov pri obci Kálnica. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a dňa 19.2.2010 odsúhlasilo uznesením č. 233/2010 vytvorenie Klubu dôchodcov v Kálnici. Od tohto času mohla a tak aj začala obec s prispievaním na prevádzkové náklady KD a to formou úhrady plynu, elektriny aj vody. Aj z tohto dôvodu sa výbor KD snažil byt obci maximálne nápomocný, preukázalo sa to hlavne pri výstavbe dolnej časti oplotenia cintorína, kde KD bol maximálne nápomocný. V činnosti sa pokračovalo akciami ako predošle, ba sa postupne rozširovala. Stále bolo obľúbené kúpanie v Podhájskej spolu s Váhovankou z Tr. Stankoviec a nadviazala sa aj „družba“ s klubom dôchodcov zo Selca. Spoločné stretnutia, či už v samotnom Selci v Kálnici alebo na Dúbrave a na Dorotkovom, určite mnohím zúčastnením zanechalo pekné spomienky.    

    V roku 2015 skončilo volebné obdobie výboru a tak na výročnej schôdzi boli uskutočnené voľby do nového výboru KD. Niektorí členovia dobrovoľne ukončili činnosť vo výbore a tak nový výbor bol tak trochu omladený. Nový výbor v zložený: Bolechová Božena, Jamrich Pavol, Mordin Peter, ing. Hladký Ján (Marinér), Ecziová Elena, ing. Borcovanová Eva, Filipová Blažena, Pečitová Margita , si zvolil za predsedníčku Margitu Pečitovú a revizorku Blaženu Filipovú. V tomto období okrem činností, ktoré sa robili aj v minulosti, pribudla spolupráca so Žanetou Potočkovou a spolu bolo usporiadaných niekoľko viacdňových zájazdov.

   V roku 2019 odstúpila z výboru Ing. Borcovanová a Blaženka Filipová.  V týchto voľbách bol volený nový výbor a revízna komisia. Výsledky boli nasledovné, do výboru: Margita Pečitová – ako predsedníčka a členovia: Božena Bolechová, Elena Ecziová, ing. Ján Hladký (Mariner), Pavol Jamrich, Peter Mordin, do revíznej komisie: Ján Valovič ako predseda komisie, členovia: Alena Lintnerová a Ján Krchnavý. V tomto volebnom období začal takmer na začiatku „úradovať“ Covid-19 a tak činnosť bola značne obmedzená. Našťastie aktivita výboru nezaspala a na podnet ing. Jána Hladkého (Marinéra) sa začala éra rekonštrukcie priestorov v Sklepárovci, teda aj KD. Vypratali sa priestory, poukladalo sa v sklade, v pivnici kde mali veci aj kálnickí drobnochovatelia, miestnosť, kde kedysi bol holič. Prerobila sa elektroinštalácia, ktorá bola takmer v havarijnom stave, a voda. Odstránili sa vlhké a zvetrané omietky, ktoré nahradili nové a samozrejme maliarske nátery. Prvá etapa rekonštrukcie bola ukončená kolaudáciou v mesiaci august za prítomnosti starostky a poslancov obecného zastupiteľstva, sponzorov a najaktívnejších členov KD. Tiež sa v tento deň zároveň oslávilo aj SNP. Keď sa dalo, tak boli usporiadané aj niektoré iné činnosti, ktoré robíme bežne, ako napr. čistenie a kosenie cintorína. V druhej etape rekonštrukcie bola dokončená miestnosť, bývalé holičstvo. Miestnosť slúži ako kancelária KD. Dvojročnú etapu rekonštrukčných prác na KD v Skepárovci sme zavŕšili dňa 22.8.2021 slávnostnou členskou schôdzou KD, kde sme si pripomenuli históriu KD Kálnica ako aj 50.výročie otvorenia Klubu mládeže v Kálnici. Slávnostnej členskej schôdze sa zúčastnila aj p. starostka Mgr. Poluchová ako aj poslanci obecného zastupiteľstva a pozvaní hostia. Výbor KD aj touto cestou dáva na vedomie verejnosti, že v takto zrekonštruovaných priestoroch sa môžu poriadať npr. rodinné oslavy - posedenia, tiež  schôdze.

    Nakoľko covidová situácia neumožňovala konať zhromaždenia, výročná schôdza bola až 30. apríla 2022, na ktorej boli uskutočnené aj voľby do výboru a revíznej komisie. Nové trojročné obdobie bude pracovať výbor a revízna komisia v tomto zložení: predsedníčka- Margita Pečitová, členovia: Božena Kmeťová, Viera Snopková, ing. Ján Hladký (Mariner), Pavol Jamrich, Peter Mordin, Ján Valovič. Revízna komisia: Božena Bolechová- predsedníčka, členovia: Ján Krchnavý a Alena Lintnerová. Dúfam, že či už svetová alebo covidová situácia, alebo iné okolnosti, umožnia výboru organizovať svoju činnosť v plnej spokojnosti pre svojich členov KD: 

                                                                                              predseda KD: Margita Pečitová


 

Funkčné obdobie 2018 – 2021

Pre funkčné obdobie v rokoch 2018 – 2021 bol zvolený výbor v zložení:

p. Margita Pečitová - predseda
p. Ing. Ján Hladký - tajomník
p. Božena Bolechová - finančný hospodár
p. Elene Ecsiová - člen výboru
p. Božena Kmeťová - člen výboru
p. Pavol Jamrich - člen výboru
p. Peter Mordin - člen výboru

Revízna komisia v zložení:
p. Ján Valovič, predseda
p. Ján Krchnavý
p. Alena LintnerováFunkčné obdobie 2018 – 2021

Vo funkčnom období r.2014-2017 pracoval výbor v zložení:
p. Margita Pečitová - predseda
p. Ing. Ján Hladký - tajomník
p. Ing. Eva Borcovanová - finančný hospodár
p. Elene Ecsiová - člen výboru
p. Božena Bolechová - člen výboru
p. Pavol Jamrich - člen výboru
p. Peter Mordin - člen výboru
p. Blažena Filipová - kontrolór

 Naša organizácia má v bezplatnom nájme z obce klub dôchodcov, ktorí sme si opravili a renovovali. Tento klub je v strede obce a využívajú ho aj iné spoločenské organizácie a občania podľa potreby za úplatu. Príležitostne využíva sa i na menšie spoločenské, predvádzacie a predajné akcie.V klube je plynové kúrenie, plynový šporák, elektrika , vodovod, a zariadenie/poháre, taniere, príbory, rýchlo varná kanvica a pekáče s hrncami, ktoré sme si zabezpečili sami.

Údržbu si robíme pomocou vlastných členov, ako aj pomocou Obecného úradu. Pravidelne prvý štvrtok v mesiaci sa schádza výbor na zasadnutie. Začiatkom roku v klube usporiadame už tradičné fašiangové posedenie /oškvarkové/, posedenie žien /ženská jazda/ . V letných mesiacoch usporiadame autobusový výlet, posedenie pri vatre SNP a Dňa ústavy a v mesiaci november výročnú schôdzu s kultúrnym programom.

V priebehu roka podľa potreby Obecného úradu usporiadame brigády na čistení a kosení cintorína i parku.


Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Kálnici pracovala od jej založenia dňa 22. 2. 1997 až do výročnej členskej schôdzi JDS v Kálnici, konanej 21. 11. 2009, kedy členská schôdza rozhodla o zrušení základnej organizácie.
Uvedené rozhodnutie prijala podľa Stanov JDS, článku 10, odstavec 7 ako najvyšší orgán ZO. Toto rozhodnutie sme prijali z dôvodu vytvorenia nového subjektu pod názvom “Klub dôchodcov pri Obci Kálnica“. Našej žiadosti v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., v znení neskorších predpisov Obec Kálnica na svojom 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. 2. 2010 uznesením č. 233-2010/Z vyhovelo a súhlasilo s vytvorením Základnej organizácie “Klubu dôchodcov Kálnica“.