Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

MO-MS v Kálnici

Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici

 

Fotogaléria - Fotogaléria

 

História vzniku MS v Kálnici

Prvopočiatky vzniku organizácie MS v Kálnici siahajú do r. 1968, kedy nastalo určité národné obrodenie a Matica slovenská v rámci Československej republiky začala presadzovať, i politickou cestou, požiadavky slovenského národa a aj snahu o federalizáciu republiky. V tej dobe v Kálnici miestny odbor nevznikol a tak niekoľko občanov z Kálnice vstúpilo do iných vznikajúcich odborov MS. Založenie miestneho odboru nastalo až v r. 1993. Na zakladajúcom valnom zhromaždení dňa 30.9.1993bolo zvolené vedenie miestneho odborua bol i stanovený program jeho činnosti. Výbor začal pracovať v zložení: predseda-Miroslava Borcovanová, podpredseda Eva Martinková, hospodár Andrea Šimová, tajomník Jaroslava Gašparová/Ďurcová/, revízorka DanaKrchnavá. Hlavný program činnosti bol zameraný na rozvoj folklórnych tradícií, obnovenie divadelníctva,spevokolu, zriadenie dedinského múzea, dokumentácia remesiel, príprava 600. výročia 1.písomnej zmienky o Kálnici a hlavne publikácie o obci Kálnica. Na svojpomocné financovanie činnosti bolo stanovené členské á 20,- Sk. Do MO- MS sa prihlásilo 10 členov. V nasledovnom období, po splnení čiastkových cieľov - zriadenie múzea, vydanie publikácie, uskutočnenie osláv 1.písomnej zmienky i vzniknutým problémom v pokračovaní divadelníctva, činnosť MO-MS začala stagnovať. Viacerí členovia i vplyvom politickej situácie a rôznych káuz v MS, sa v prospech Matice slovenskej prestali angažovať. Vznikla nevyhnutnosť prehodnotiť novovzniknutý nepriaznivý stav, prehodnotiť členstvo a vytýčiť nové hlavné úlohy činnosti.

Znovuoživenie odboru nastalo na valnom zhromaždení MS 28.2.2009, kde predsedom a štatutárom odboru sa stal Ing. Miroslav Borcovan, tajomníčkou Miroslava Borcovanová- Bôžiková a členkou výboru Blažena Šicková. Boli prijatí ďalší členovia takže, MO mal 15 členov. Bol zriadený nový účet v Dexia banke. Za ďalší cieľ činnosti, i vďaka iniciatíve nových členov, bolo ustanovené zamerať sa:
- prostredníctvom Igora Jelínka a jeho brata Ing. Samuela Jelínka, najmä na získavanie, triedenie a archiváciufotografického a dokumentačného materiálu obce,s cieľom vytvoriť jednotný systém ďalšieho uloženia a spracovanie získaných dokumentov,
- podnietiť a podporovať Milana Stanu, po dokončení vydania knihy Kálnické príbehy I., na pokračovaní a spracovaní knihy Kálnické príbehyII., - prostredníctvom PhDr.Pavla Barinycha,CSc., sústrediť sa na poznanie, históriu a výskum rodokmeňov kálnických rodín, zvlášť zemianskej rodiny Valovičovcov . Postupne osloviť i ďalších záujemcov o túto problematiku, - starať sa o udržiavanie a rozširovanie stálej etnografickej výstavy v Kálnickom múzeu, - prostredníctvom svojich členov spolupracovať pri národno-kultúrnych akciách obce.Uvedené aktivity sa darilo plniť. Na viac, v spolupráci s obcou, ďalšími organizáciami a majstrom Mgr. Ferdinandom Bolebruchom, iniciovali sme postavenie Slovanského dvojkríža na Ostrom Vrchu a zriadenie pamätnej tabule k nemu.


Na valnom zhromaždení dňa 26.2.2010, do funkcie pokladníčky bola zvolená Blažena Šicková a do funkcie revízorky Ľubica Záhumenská. Po prijatí počet členov stúpol z 15 na 21. V rámci budúcej činnosti vznikol problém - ďalšej existencie Kálnického múzea a uchovania jeho zbierok. Problémom bola jeho demoláciapre novobudovaný 8- bytový dom. Bol daný podnet na prieskum starého Kláštoriska pod Hromovým i návrh na spoluprácu s autormi internetovej stránky obce na umiestňovanie archívnych fotografií,aj podnet pokračovať v iniciatíve Jána Valoviča i Ing. Igora Vojtu v zhotovovaní mapy starých chotárnych názvov, ktorá začala stagnovať, i ďalšie zaujímavé návrhy.

Na valnom zhromaždení dňa 14.5.2011, kvôli pracovnému zaťaženiu Miroslavy Bôžikovej, do funkcie tajomníčky bola zvolená Mgr. JaroslavaĎurcová a počet členov stúpol na 22.Podarilo sa, s pomocou Rastislava Potočka, ošetriť uschlé a mŕtve časti „Hurbanovej lipy“ pri starom mlyne u Záhumenských v snahe ju zmladiť a zachrániť pre budúcu dobu,ako určitý symbol spomienky na J.M.Hurbana „Slovenského kráľa“.Členovia MO sa začali zúčastňovať i akcií usporiadaných celoslovenskou MS. Boli vydané knihy Kálnické príbehy II., aj kniha PhDr. Pavla Barinnycha CSc. a Igora Ďuriča: „Blažej Kálnický, zvaný Valovič, kráľovský miestodržiteľský notár a jeho rod od r. 1592“. Pri tejto príležitostibola usporiadaná i zaujímavá genealogická prednáška s uvedením knihy do života. V spolupráci s majstrom Bolebruchom bola zhotovená drevená socha J. M. Hurbana do miestneho parku, už predtým pomenovanom jeho menom a zriadená informačná tabuľa k nej. Jej slávnostným odhalením dňa 25.3.2012, začali sme tradíciu pripomínania si tohto velikána a jeho vzťahu ku Kálnici.V spolupráci bratov Jelínkovcov a Milana Stanu, začali prípravy na zostavenie novej knižnej publikácie “Kálnica v obrazoch“ s využitím archívu viac ako 7.000 snímok Igora Jelínka i ďalšieho archívu Milana Stanu. V tejto dobeMilan Stano nezištne zrekonštruoval i jeho, už znehodnotený,veľkoplošný obraz v kultúrnom dome. V záujme zisťovania rodinných koreňov, uskutočnili sme 7.7.2012 ďalšiu genealogickú prednášku pod vedením PhDr. Pavla Barinycha, CSc., aj za účasti zahraničných rodinných záujemcov. Taktiež sme pokračovali dňa 2.2.2013 v sprístupňovaní poznatkov i náhľadu na život prostredníctvom besedy a videopremietania s cestovateľom Petrom Ondrejovičom. Podarilo sa pokročiť i ohľadom získania informácií o Kláštorisku pod Hromovým. Členovia sa zúčastnili zaujímavých akcií – celonárodných slávností na Devíne dňa 28.4.2012, Matičných slávností v Martine i 1. ročníka Hviezdicového výstupu na Ostrý vrch k Slovanskému dvojkrížu, ktorého sme boli spoluorganizátori..

Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.4.2013, boli zhodnotené výsledky práce za r. 2013, ktorý bol vyhlásený za jubilejný rok 150. výročia založenia Matice slovenskej, 1.150 výročia príchodu Cyrila a Metoda i 20. výročia vzniku Slovenskejrepubliky. V tomto jubilejnom roku sme sa vynasnažili naplniť hlavný tohoročný cieľ, ktorým bolo znovuzriadenie a otvorenie Kálnického múzea na Zemanovci i so sprievodným programom, čo sa i podarilo. Spoluorganizovali sme úspešný, už II. ročník, hviezdicového turistického výstupu k Slovanskému dvojkrížu na Ostrý Vrch.Pokračovali sme v snahe získať finančné prostriedky na dokončenie a vydanie mapy miestnych názvov. Žiaľ čas i ochota zohrali svoje a akciu sa zrealizovať doposiaľ nepodarilo. Podarilo sa ale zrealizovať ďalšiu besedu s Petrom Ondrejovičom dňa 1.2.2014, za širokej účasti občanov. Zaujímavá bola i exkurzia do Bojnej v rámci družobného stretnutia MS pod názvom : „Trenčín - Trnava ruža voňavá“, i účasť na ďalších akciách . Počet členov stúpol na 28. Výška príspevku zostala 3,- € na člena.

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 1.3.2014, do výboru, ako členka, bola zvolená Mgr. Ružena Bandurová. V prijatom programe kládol sa dôraz na zaktivizovanie informačnej práce v priestoroch múzea, zdôraznenie odkazu J .M. Hurbana pre slovenský národ, i aktivita ohľadom zachovania genofondu starých krajových sort ovocia a vzbudenie záujmu o ovocinársku problematiku v Kálnici. Úspešne sa dňa 20.3.2014 usporiadala prednáška s Alfonzom Liškom z Opatovej, ohľadom rozmnožovania a významu oskoruší a významu záchrany krajových odrôd ovocia, ako prírodného dedičstva i s ukážkami jarnéhorezu a tvarovania ovocných stromov,ktorú predviedol Tibor Valovič. V uvedenej tematike sme pokračovali i ďalšou prednáškou s ukážkami tzv. Jánskeho rezu. Prednášku o jarnom reze, vrúbľovaní a štepení ovocných stromov opäť viedolTibor Valovič.Na program zhotovenia mapy starých názvov lokalít sme získali nárok na symbolický príspevok 80.-€ z fondu MS, ktorý sme pre ďalej pretrvávajúce problémy ale nedokázali využiť. V rámci akcie „Po stopách kráľa Svätopluka“ sme spoluorganizovali spoločný autobusový zájazd, ktorého sa zúčastnilo z Kálnice 15 členov. V rámci zájazdu dňa 19.7.2014 sme navštívili archeologické staroslovanské nálezisko Bojná, kostolík Svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici, expozíciu hradov a zámkov Slovenska v rámci Matúšovho kráľovstva v Podolí a vzdali sme hold IV. Sednici Tatrína v Čachticiach i s krátkym spomienkovým programom a položením venca k jej pamätníku. Uvedený rok bol poznačený pádom Slovanského dvojkríža na Ostrom Vrchupočas veternej smršte v marci 2014. Jeho oprava bola nereálna a rozhodlo sa vybudovať kríž nový, mohutnejší a s mimoriadne pevnou oceľovou konštrukciou podľa návrhu Dušana Filipa, ktorá bola pevne zabudovaná do skalného masívu. I napriek krátkosti času, nepriaznivému počasiu, za vzájomnej spolupráce obetavých dobrovoľníkov a hlavne obce, podarilo sa zhotoviť i postaviť nový kríž, ktorý počas III. ročníka hviezdicového výstupu k nemu dňa 30.8.2014, i slávnostným spôsobom a odovzdaním už tradičných pamätných listov, bol ukončený. Taktiež sa podarilo pomocou Ing.Zemánika vyčistiť a pripraviť Kláštorisko k jeho ďalšiemu prieskumu. Veľmi cenný bol poznatok i výsledok archeologického prieskumu Doc. Žára, ktorý potvrdil nálezom i rozborom štiepanej kamennej industrie, predhistorické osídlenie časti Kálnice už v období viac ako 20000 rokmi pred Kristom. Potvrdil sa tak vzácny prieskum lokality, ktorý dlhodobo vykonával zo záujmu Ján Hladký č. 316. Hlboký dojem zanechala v nás i návšteva divadelnej hry „Kubo“ v Trenčianskych Stankovciach dňa 19.11.2014 s účasťou 16 našich členov. MO MS má 28 členov.

V súčasnosti pracuje výbor v nasledovnom aktuálnom zložení: Mgr. Jaroslava Ďurcová –tajomníčka, Blažena Šicková - pokladníčka, Ľubica Záhumenská- revízorka, Mgr. Ružena Bandurová- členka a Ing. Miroslav Borcovan–predseda a štatutár MO.

Ako je z uvedeného je zrejmé, zámery nášho miestneho odboru MS sú pomerne široké aj keď sme to doposiaľ na verejnosti ako miestny odbor neprezentovali. Nie všetky aktivity i snaženia som v uvedenom krátkom prehľade uviedol. Naši členovia realizujú sa ako fyzické osoby ďaleko viacej. Robím to preto, aby čitateľ tejto informácie si uvedomil, že i v našej obci sa nachádzajú obetaví ľudia ktorí nezištne, pre zachovanie histórie, rozvoj národnéhouvedomenia i pozdvihnutie vedomostí z rôznych oblastí, sú ochotní venovať tejto aktivite svoj voľný čas a mať radosť z dosiahnutého výsledku. Nebolo by to možné bez vzájomného rešpektovania, povzbudzovania a všestrannej pomoci od obce Kálnica. Je našou snahou pritiahnuť medzi nás i mladšiu generáciu, poznať jej potreby a snažiť sa, aby i ona si našla svoj priestor v rámci nášho odboru MS. Zatiaľ sa nám to nedarí. Radi privítame medzi namikaždého, kto má záujem prejaviť sa i nájsť zmysel využitia voľného času pri realizácii uvedených, prípadne ním navrhnutých podobných aktivít.

Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO-MS v Kálnici a člen Krajského výboru MS- TSK kontakt 032/7798396, 0905536255, miroslav.borcovan@gmail.com

 


Voľby nového výboru

Na VČS dňa 25.8.2017 bol zvolený rozšírený výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, v počte 9 členov zložení:
Ing. Miroslav Borcovan - predseda, Mgr. Jaroslava Ďurcová-tajomníčka, Blažena Šicková-pokladníčka, Ľubica Záhumenská-revízorka, Mgr.Ružena Bandurová-členka, Janka Bagová-členka, Ing. Milan Bušo-člen, Ing.Samuel Jelínek-člen, Ján Valovič-člen.
Rozšírenie výboru sa uskutočnilo z dôvodu lepšej akcieschopnosti výboru a informovanosti členov.


Hlavné všeobecné zámery činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici.

- v nadväznosti na doterajšie aktivity, v úzkej spolupráci s Obcou Kálnica, napomáhať kultúrnospoločenskému dianiu v obci.
- pripomínať vzťah Jozefa Miloslava Hurbana ku Kálnici a jeho význam pre slovenský národ formou pripomienky pri jeho pomníku a starostlivosťou oň. postupným dobudovávaním a údržbou Náučného chodníka Jozefa Miloslava Hurbana i pravidelným organizovaním turistického prechodu po ňom.
- podieľať sa a spoluorganizovať už tradičný turistický výstup k Slovanskému dvojkrížu na Ostrom vrchu.
- snažiť sa o sústavné získavanie exponátov do miestneho etnografického múzea, starať sa o ne a zabezpečovať výklad a sprevádzanie návštevníkov po múzeu.
- sústreďovať prebytočný knižný fond od občanov, tento doplňovať a dávať k dispozícii verejnosti prostredníctvom Knižnej búdky v parku prípadne i na iných miestach a tak napomáhať nielen k ich záchrane, ale i podnecovaniu čítania kníh.
- dávať podnety a napomáhať ďalšiemu skúmanie najstaršej histórie obce, týkajúcej sa ruín Kláštora rádu Františkánov i málo známeho už zaniknutého kaštieľa na Drahách a náleziska kamennej industrie pod Sochoňom.
- pracovať i naďalej na podrobnej mape Kálnice, doplnenej o miestne názvy a snažiť sa o jej vydanie i rozšírenie medzi občanov.
- v záujme rozšírenia poznatkov z genealógie kálnických rodín, ošetrovania ovocných stromov i z cestovateľských zážitkov Petra Ondrejoviča spoluorganizovať besedy i praktické ukážky činnosti.
- Prostredníctvom kolektívneho člena, spevokolu "Šípkári", snažiť sa o oživenie, zachovanie a prezentáciu starších kálnických piesní.
- Zvýšenú pozornosť chceme venovať spolupráci s deťmi zo Základnej a materskej školy, formou besied i exkurzií v múzeu resp. na pamätných miestach obce. -V tomto jubilejnom roku napomôcť pri spracovaní historických poznatkov ohľadom padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne a na ich pamiatku zabezpečiť vyhotovenie a inštaláciu pamätnej tabule. - Je možné, že tieto zámery oslovia i ďalších záujemcov ,ktorých radi privítame v našej súčasnej viac ako 30 člennej matičnej rodine.

Veríme, že realizáciou uvedených dlhodobých zámerov prispejeme a napomôžeme k vytváraniu priaznivého vzťahu k rodnej obci i ku Slovensku.

Ing. Miroslav Borcovan, kontakt 0905536255Stručný prehľad doterajšej činnosti i histórie Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici k.1.1.2021

Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici bol založený 30.9.1993. K programu na zakladajúcom valnom zhromaždení sa prihlásilo 10 členov. Program činnosti bol zameraný na rozvoj folklórnych tradícií, oživenie ochotníckeho divadla, spevokolu, pamätnej izby a hlavne na prípravu zabezpečenia osláv 600. výročia 1.písomnej zmienky o našej obci v roku 1996. Zároveň realizovala sa i myšlienka zostavenia knižnej monografie " Kálnica " prostredníctvom autora Štefana Šicku. Výbor pracoval v 5 člennom zložení : Bc. Miroslava Borcovanová- predsedníčka a členovia výboru, Eva Martinková, Andrea Šimová, Mgr. Jaroslava Durcová a Danka Krchnavá. Obnovila sa činnosť divadelného súboru. Pri príležitosti 100. výročia ochotníckeho divadla bola spracovaná i jeho história a vydaná knižne pod názvom: " 100 rokov ochotníckeho divadla v Kálnici . Po naplnení uvedených cieľov, ale hlavne v dôsledku spoločenských zmien i diskreditácie MS, činnosť odboru začala stagnovať.

Znovu oživenie nastalo v roku 2009,keď po valnom zhromaždení 28.2.2009 došlo k obnoveniu členskej základne, zvýšeniu počtu členov na 15 i rozšíreniu programu činnosti so zameraním na podporu knižnej produkcie o obci. Predsedom sa stal Ing. Miroslav Borcovan a do výboru pristúpila Blaženka Šicková. Vďaka iniciatíve nových členov Igora Jelínka a Ing. Samuela Jelínka začalo sa so získavaním, triedením i archiváciou fotografických materiálov s cieľom vydať ich v budúcnosti i knižne. Vďaka podpore sponzorov i dotácií z MS podarilo sa Milanovi Stanovi spracovať a knižne vydať " Kálnické príbehy I " i Kálnické príbehy II ". PhDr. Pavel Barinych CSc. ,zameral sa na štúdium a histórie kálnických rodín, hlavne zemianskej rodiny Valovičovcov a zostavovaniu rodokmeňov. V spolupráci s Igorom Ďuričom vydali výsledky dlhodobého skúmania i knižne pod názvom pod názvom :„Blažej Kálnický, zvaný Valovič, kráľovský miestodržiteľský notár a jeho rod od r. 1592“ a "Valovičovci na Slovensku ". Obidve publikácie priniesli mnoho historických poznatkov o našej obci. Neskoršie k 100. výročiu 1. svetovej vojny spracovali jej históriu so zameraním na jej dôsledky a padlých vojakov z našej obce. Boli podkladom na verifikovanie a zhotovenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice počas 1 a 2 svetovej vojny. Poznatky spracovali i knižne pod názvom: "Kálnickí vojaci vo Veľkej vojne", vydanie ktorej tak ako i zhotovenie pamätnej tabule zabezpečil náš odbor MS. Iniciovali a podstatne i finančne sme podporili zozbieranie tradičných ľudových piesní a zvykov zostavovateľa Jozefa Lehockého ktoré boli knižne vydané pod názvom: " Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Považského Inovca" ..

Značné úsilie už dlhodobo venujeme pamiatke, významu i vzťahu Jozefa Miloslava Hurbana k našej obci. 25.3.2012 bola inštalovaná jeho drevená socha i s informačnou tabuľou v miestnom parku Jozefa Miloslava Hurbana. V spolupráci s obcou i majstrom rezbárom Mgr. Ferdinandom Bolebruchom bol v roku 2007 na Ostrom vrchu zhotovený Slovanský drevený kríž i s pamätnou tabuľou na jeho počesť. Po jeho zrútení počas víchrice bol tento znovu obnovený k 1.9. 2014 pri príležitosti dňa Ústavy i výročia SNP, udalostí ktoré si pri stretnutiach počas už tradičných hviezdicových turistických hromadných výstupov k nemu, tešiacich sa záujmu verejnosti, pripomíname. V parku pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia bol odhalený na jeho počesť i kamenný pamätník a otvorený i Náučný chodník J. M. Hurbana ktorý bol doplnený dvoma informačnými tabuľami a neskoršie i oddychovým altánkom v Hrabovníku. Od tejto doby započali sme s organizáciou peších spomienkových turistických pochodov Hurbanovým náučným chodníkom, ktoré sa stali už tradíciou a v rámci nich nadviazali sme i vzájomnú súčinnosť so záujemcami z Beckova. Niekoľkokrát pokúšali sme sa zachrániť pred vyschnutím i pamätnú lipu pri Viktorych mlyne žiaľ neúspešne. Pre zachovanie jej pamiatky následne, v spolupráci s SZV napomohli sme pri výsadbe novej mladej pamätnej lipky v záhrade MŠ.

Veľkú pozornosť MS venovala rozširovaniu zbierok Stálej etnografickej výstavy. Táto v dôsledku umožnenia výstavby 8- bytovej jednotky bola premiestnená do náhradných provizórnych priestorov na Zemanovci s tým, že bude sa hľadať pre ňu vhodnejší priestor, čo sa nepodarilo. V dôsledku postupnému zhoršovaniu stavu strechy, zatekaniu a takmer žiadnej údržby jestvujúceho objektu, jej zbierkový fond po 25 rokoch prezentácie verejnosti, bol sčasti vrátený do Podjavorinského múzea a zbytok presunutý do depozitu na Kultúrny dom.

V roku 2010 zvýšil sa i počet členov na 21 a miestny odbor rozšíril svoje aktivity i na organizovanie všeobecne prospešných náučných podujatí, medzi ktoré patrili:
- tradičné besedy s cestovateľom Petrom Ondrejovičom.
- ovocinárske prednášky Tibora Valoviča i Ing .Ondreja Ševčíka, spojené s praktickými ukážkami rezu doplnené i o problematiku pestovania oskoruší a význam záchrany starých sort ovocných stromov. - genealogické prednášky s cieľom podchytiť záujem o rodinnú históriu i o tvorbu rodokmeňov - snaha o rozšírenie a zdokumentovanie všetkých i pôvodných miestnych chotárnych názvov vo forme pripravovanej novej chotárnej mapy -
Zorganizoval sa autobusový zájazd „Po stopách kráľa Svätopluka" dňa 19.7.2014, v rámci ktorého sme navštívili archeologické staroslovanské nálezisko Bojná, kostolík Svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici, expozíciu hradov a zámkov Slovenska v rámci Matúšovho kráľovstva v Podolí a vzdali sme hold IV. Sednici Tatrína v Čachticiach i s krátkym spomienkovým programom a položením venca k jej pamätníku.
- V spolupráci s turistickým oddielom uskutočnili sme peší náučný prechod do susedných Kočoviec a Novej Vsi i po Rakovského náučnom chodníku
- Spoločne sme sa zúčastnili Celonárodných slávností na Devine, Matičných slávností v Martine i spomienkovej slávnosti 100.výročia úmrtia Generála M. R. Štefánika na Bradle i ďalších spomienkových slávností v Čachticiach, Blatnohrade v Zalaváre, Zemianskom Podhradí i Výročia Trianonskej zmluvy v Petržalke.
- značnú pozornosť zvlášť v poslednom období, sme venovali historickému výskumu ohľadom Kaštieľa na Drahách i ruín pravdepodobného kláštora Františkánov. S pomocou Ing. Františka Zemánika a ďalších zanietených členov MS podarilo sa vyčistiť a pripraviť Kláštorisko pod Hromovým k jeho ďalšiemu výskumu. Pri objasňovaní jeho, zatiaľ neznámej histórie, získali sme pomoc významných slovenských historikov. -Veľmi cenný pre obec bol historický poznatok i výsledok archeologického prieskumu Doc. Ondreja Žára, ktorý potvrdil nálezom i rozborom štiepanej kamennej industrie, predhistorické osídlenie časti Kálnice v období viac ako 20 000 rokmi pred Kristom. Dotvoril sa tak vzácny povrchový prieskum lokality, v ktorej v predvojnovom období našiel sa významný hromadný nález radiolaritových čepelí a ktorý dlhodobo vykonával zo záujmu i Ján Hladký č. 316.

Výbor v tomto období pracoval v zložení: Ing. Miroslav Borcovan - predseda i štatutár, Mgr. Jaroslava Ďurcová –tajomníčka, Blažena Šicková - pokladníčka, Ľubica Záhumenská- revízorka, Mgr. Ružena Bandurová- členka. V roku 2017 bol výbor z dôvodu lepšej akcieschopnosti a informovanosti rozšírený na 9 členov a doplnený o ďalších členov Janku Bagovú, Ing. Milana Bušu, Ing. Samuela Jelínka a Jána Valoviča. Počet členov stúpol 30. V roku 2018 za kolektívneho člena bol prijatý spevokol "Šípkári". Kolektív ktorý sa už viacročne podieľa na kultúrnospoločenskej činnosti v obci a významnou mierou pod umeleckým vedením Paľka Pavlecha, prispel k znovuobjaveniu starých piesní z Kálnice a ich naspievaniu za pomoci Igora Kolínka na CD nosiče. Prostredníctvom spevokolu Šípkári nadviazali sme i vzájomnú družbu s MO MS v Nesvadoch, ktorej členovia pôsobia na silne zmiešanom národnostnom území. Významne sme napomohli i vzniku pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove. Vzájomnou návštevou a spoluprácou snažíme sa posilniť ich v slovenskom a národnom povedomí.
V záujme oživenia využívania miestnej knižnice a umožnenie ďalšieho využitia i starších kníh, bola v miestnom parku zriadená "Knižná búdka" do ktorej prebytočné knižky z domácností sú doplňované čitateľmi ale aj nami obmieňané. Zároveň prostredníctvom Ing. Milana Bušu a za pomoci Ing. Samuela Jelínka zabezpečuje sa pravidelnú činnosť i postupnú digitalizácia miestnej knižnice. V nej vytvára sa i fond kníh a písomných materiálov v ktorých je zmienka o našej obci.
- Igorom Jelínkom bol roztriedený a zdokumentovaný bohatý fotografický materiál obce a na CD nahratý i jeho rozsiahly súkromný dokumentačný archív. O celospoločenskom aktuálnom dianí informujeme občanov prostredníctvom pravidelne dopĺňanej informačnej tabule i výtlačkov Slovenských národných novín, ktoré obmieňame v BARE i Pohostinstve Potoček. Sme aktívny prispievateľmi do SNN, Kopaničiar Expres, Trenčianskych novín a hlavne Kálnických ozvien v ktorých propagujeme a významne zviditeľňujeme i našu obec, k čomu napomáha i kvalitná fotodokumentácia akcií od Jána Valoviča a ďalších členov.
- Prínosom k zdokumentovaniu akcií na ktorých sa podieľa i MS, je inšpiratívna každoročná ich prezentácia formou video kroniky za uplynulý rok zostavovaná Ing. Samuelom Jelínkom. - Zvýšenú pozornosť chceme venovať spolupráci s deťmi zo Základnej a materskej školy, Je možné, že tieto zámery oslovia i ďalších záujemcov ,ktorých radi privítame v našej súčasnej viac ako 30 člennej matičnej rodine.
- Od 1.8. 2020 po Ing. Miroslavovi Borcovanovi, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov, prevzal vedenie MO MS v Kálnici, ako poverený predseda Ing. Samuel Jelínek.

Ako z uvedeného vyplýva, členovia MO MS v Kálnici, sa významnou mierou už dlhodobo podieľajú na kultúrnospoločenskom živote obce. Nedarí sa žiaľ, do týchto aktivít zapojiť strednú a mladšiu generáciu. Ich zapojenie do národného života i diania MS, bude jednou z hlavných priorít a snáh našej organizácie v zmysle Hurbanovho odkazu mládeži:

Mládež slovenská, ty bez chýb mladica bujná,
slobodná, sťa Tatier orlica.
Ak ty z plazenia nevyrveš sa k letu,
beda národu i Tebe i svetu.


Veríme, že realizáciou uvedených dlhodobých zámerov prispejeme a napomôžeme k vytváraniu priaznivého vzťahu k rodnej obci i ku Slovensku.

Ing. Miroslav Borcovan
(27.1.2021) 

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.