Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Predchádzajúce OZ 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica má 9 poslancov. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.


Poslanci OcZ :

  • MUDr. Lenka Benáková
  • Milan Borcovan
  • Mgr. Jaroslava Ďurcová
  • Ing. Milan Ďuriš
  • Ing. Ján Hrnčiarik
  • Dáša Kmeťová
  • Anna Krchnavá
  • Žaneta Potočková
  • RNDr. Ingrid Ševčíková


Starosta:: Ing. Ján Krchnavý
Zástupca starostu: RNDr. Ingrid Ševčíková
Hlavná kontrolórka obce: Emília Krchnavá


Harmonogram zasadnutí:

Zasadnutia OcZ sa budú konať budú vždy v druhú stredu v mesiaci, v termínoch:
13.marec, 17.jún, 19.august, 7.október a 16.december 2015

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.