Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Cintoríny

Podrobnú mapu cintorínov Slovenska vrátane obce Kálnica s vyhľadávaním podľa mena, priezviska, a so zobrazovaním fotografií hrobov, nájdete na stránke
http://www.cemeterysk.sk

Cintorínsky poriadok a povinnosti pre občanov z neho vyplývajúce

Vstupom do Európskej únie /EÚ/ dochádza i k úprave noriem a zákonov tak, aby v rámci EÚ zásady a pravidlá v nich uvedené, platili postupne jednotne na celom území EÚ. Tieto zmeny dotýkajú sa priamo i každodenného života občanov a obec prispôsobuje ich na svoje miestne špecifické podmienky. Zapracováva ich do všeobecne záväzných nariadení /VZN/, ktoré sú záväzné pre územie a občanov konkrétnej obce.

Týmto spôsobom bol vypracovaný i nový „Cintorínsky poriadok obce Kálnica", ktorý po schválení Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Trenčíne, nadobudne účinnosť v našej obci a bude zverejnený i na cintoríne. S neho vyplývajú nasledovné podstatné zmeny a povinnosti:

 • pohrebné služby a prevoz zosnulého môže vykonávať len osoba alebo organizácia ktorá má na to odbornú spôsobilosť, na túto činnosť má platné živnostenské oprávnenie a s obcou Kálnica má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní týchto služieb. Dôležité je vedieť pri zabezpečovaní pohrebu, že :
   
 • prevoz zosnulého do domu smútku z územia mimo obce Kálnica / z Domu smútku v Novom Meste nad Váhom, alebo Trenčína/, pre našu obec zabezpečuje Pohrebná služba Nové Mesto nad Váhom./tel. 7712254 /
   
 • prevoz zosnulého v obci zabezpečuje Ivan Psotný / tel.. 0903849940/ ktorý na požiadanie pozostalých, zabezpečí i ostatné služby súvisiace s pohrebom t.j., predaj rakvy, vencov, výkop hrobu, pochovanie práce a úpravu hrobu.
 • stavebné a kamenárske sa môžu vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného ohlásenia a súhlasu Obecného úradu i zaplatení vratnej zálohy a 20 ,-€. Ohlásenie je potrebné vykonať v dostatočnom časovom predstihu, s uvedením termínu vykonania prác.
   
 • užívanie hrobového miesta je možné len za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku za prenájom hrobového miesta. Zmluva sa uzatvára so žijúcimi osobami ktoré preberajú na seba zodpovednosť o starostlivosť o hrobové miesto. Tieto zmluvy sa budú uzatvárať na základe výzvy obecného úradu v termíne, ktorý bude oznámený občanom vo výzve tak, aby do 30.6.2010 boli uzatvorené.
   

Kapacita nášho cintorína je priestorovo obmedzená a veľmi ťažko v budúcnosti sa bude dať rozšíriť a preto treba začať s šetrením miesta na cintoríne. Je veľa neudržiavaných starých hrobov, ktoré treba využiť k ďalšiemu pochovávaniu. Treba si uvedomiť, že za tieto hrobové miesta nie je zaplatený ani ten minimálny poplatok a 0,66 € na obdobie 10 rokov a mimo obce sa o ne nikto už nestará. Ich zoznam bol a bude uvedený na cintorínskej tabuli.

 • Obec musi zabezpečiť triedenie cintorínskeho odpadu tak, aby zatiaľ sklo a plasty sa vytrieďovali do označených menších kuka nádob a nehádzali sa do väčších kontajnerov. Vence a kvetiny je treba vhadzovať do väčších kontajnerov ktoré sú umiestnené pri dolnej bráne. Dôležité je aby sa sklo ani rozbité poháre nenechávali v okolí hrobu nakoľko nielenže poškodzujú kosačku, ale je to veľmi nebezpečné pre možnosť úrazu pracovníkov obsluhujúcich kosačku.
   
 • Stavebný odpad je zakázané vhadzovať do kontajnerov. Môže sa uložiť len na určené miesto na cintoríne po zaplatení poplatku a 10.- €, alebo firma vykonávajúca stavebnú úpravu si ho z cintorína do 3 dní po začatí úpravy odvezie bezo zbytku.
   

Do kontajnerov na cintoríne patri len odpad z cintorína. Pri tejto príležitosti žiadam spoluobčanov, aby odpad nehádzali do potoka, plastové fľaše nenechávali pri vodovodnom kohútiku a na plote i handry nevešali po tujach. Robí to zlý dojem a s pracovníkmi obce to musíme stále upratovať. Čistota, poriadok a upravenosť cintorína je vizitkou všetkých nás je prejavom úcty k zosnulým.

 • Vstup na náš cintorín nie je zatiaľ časovo obmedzený, nezamyká sa, ale bránu je potrebné za sebou zatvárať, čo sa často nerešpektuje. Som rád, že na našom cintoríne nevyskytujú sa prejavy vandalizmu a preto ani prístup naň zvlášť neobmedzujeme.
   
 • V súvislosti s uvedenými opatreniami musíme postupne zabezpečiť i samotnú úpravu domu smútku.
   

Verím, že spoločným úsilím a rešpektovaním uvedeného, prispejeme všetci k zachovaniu čistoty, poriadku , dôstojnosti u úcty k tomuto posvätnému miestu kálnickej zeme, miestu posledného odpočinku.

Tých občanov ktorí tieto zásady budú porušovať nielen, že budeme postihovať blokovou pokutou do 20,- €, ale vyhlásime ich aj v miestnom rozhlase. Verím, že to nebude potrebné.

V Kálnici 23.10.2009

Ing. Miroslav Borcovan

 

UPOZORNENIE !!!

Cintorínsky odpad do smetných kontajnerov a nádob sa ukladá už len vytriedený. Je prísne zakázané odpad z cintorína vhadzovať ku potoku.

Stavebné úpravy hrobu sa môžu vykonávať len na základe písomnej žiadosti podanej na OcÚ Kálnica, ktorú podáva zodpovedná osoba za hrob vopred. V nej upresní číslo hrobu, dáta o zosnulom, rozsah a predbežný termín úpravy hrobu a zaplatí vratnú zálohu. Až po zložení zálohy a vydaní súhlasu obce je možné robiť stavebné úpravy hrobu. Po ich ukončení a skontrolovaní starostom obce je možné zálohu vrátiť.

V prípade zanechania odpadu zo stavebnej činnosti záloha sa kráti, alebo nevracia.

Nedodržanie povinností a opatrení sa postihuje finančne i verejne.

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.