Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko 33x18m s umelou trávou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o prevádzkovaní multifunkčného ihriska na území obce KÁLNICA

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 20.5.2016.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 5.6.2016
Doručené pripomienky : 0.
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kálnici dňa 6.6.2016 pod č. : 109-2016/Z
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 7.6.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016


 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Kálnica.


Čl. 1 Úvodné ustanovenia.
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej MFI) sa nachádza v areáli TJ Zavažan na parcele KN register C – č. 3681/8 v katastrálnom území obce Kálnica.
2. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít predovšetkým obyvateľov obce Kálnica, ale i pre ďalších návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 m x 18 m.
3. Vlastníkom a prevádzkovateľom MFI je obec Kálnica, 916 37 Kálnica č.100
4. Správcom MFI je Obcou Kálnica písomne poverená zodpovedná osoba ( v súčasnosti je to predseda TJ Zavažan Kálnica, p. Dušan Filip, mobil: 0907 / 689 146 )
5. Užívateľom MFI sa rozumie osoba (osoby), ktoré sa nachádzajú v jeho priestore.
6. Každý užívateľ MFI – je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. Riadiť sa pokynmi správcu MFI – po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť táto osoba z priestoru MFI s okamžitou platnosťou vykázaná.
7. Športovú činnosť na MFI vykonáva každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko !
8. Deťom do 12 rokov je vstup na MFI povolený len v sprievode dospelej osoby.
9. Vstup na ihrisko neodkladne nahlásiť správcovi MFI na 0907 689 146, alebo SMS s textom - MFI, meno a počet užívateľov. Informáciu nahlasuje jeden z užívateľov MFI v danom čase.
10. Neohlásený vstup bude považovaný za neoprávnené používanie MFI.

Čl. 2 Prevádzkové ustanovenia
1. Na ihrisko možno vstupovať len v čistej obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu MFI ( halová obuv, tenisky, tarfová obuv určená na umelú trávu.)
2. Je prísne zakázané vstupovať na MFI v kopačkách akéhokoľvek typu, prípadne v inej nevhodnej obuvi ( tretry, topánky na podpätkoch a pod. )
3. Každý užívateľ MFI je povinný vstupovať na ihrisko výhradne cez vstupné bráničky.
4. Športovú činnosť prevádzať tak, aby nedošlo k zraneniu, alebo poškodeniu majetku obce.
5. Ohraničenie hracej plochy mantinelmi a sieťami je dimenzované na udržanie lopty - loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym nakopávaniam lopty na mantinely a siete. Nekontrolovaným až úmyselným nakopávaním a nárazom hráčov na mantinely a siete sa skracuje ich životnosť.....
6. V areáli ihriska je prísne zakázané lezenie po konštrukciách, vešanie sa na futbalové bránky, basketbalové koše, volejbalové a tenisové siete, podliezanie sieťky nad mantinelmi a v bránkach.
7. Na MFI nefajčiť, nepoužívať nápoje v sklenených fľašiach, alkohol, nevstupovať so zmrzlinou či inými potravinami a nápojmi.
8. Na MFI je zakázané pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach, vodiť psov a iné zvieratá.
9. V priestore MFI a jeho okolí udržovať čistotu a poriadok.
10. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením – za maloletú osobu zodpovedá jeho zákonný zástupca.
11. Prevádzkové hodiny MFI:
Pondelok - Piatok 08,00 – 20,00 hod.
Sobota – Nedeľa 08,00 – 22,00 hod.
Mimo prevádzkových hodín je používanie ihriska zakázané.
12. Rezervácia ihriska, resp. termín nájmu, možno dohodnúť osobne u správcu MFI, alebo mobil: 0907/689 146.
13. Prednosť pred ostatnými užívateľmi má počas školského vyučovania ZŠ s MŠ Kálnica a TJ Zavažan Kálnica počas tréningov futbalistov - po koordinácií so správcom MFI.
14. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneženie, silná námraza) je ihrisko uzatvorené. Pri odchode z ihriska je treba MFI symbolicky zavrieť zaisťovacou retiazkou.
15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
16. Použitie MFI je pre deti a mládež do 18 rokov z obce a pre členov TJ Zavažan Kálnica bezplatné aj pri použití umelého osvetlenia vo večerných hodinách.
17. V prípade nevyužitia MFI uvedené v bode 16, môžu za poplatok, so súhlasom správcu MFI používať ihrisko i ďalší záujemcovia, aj s trvalým pobytom mimo obce Kálnica.
18. Cenník za spoplatnené užívanie MFI: 3,0 € / za 1 hod. nájmu + 2,0 € / za 1 hod. umelého osvetlenia
Firmy:
nájom celodenný 30,- € ( obj. pred 12,00 h.)
poldenný: 20,- € (obj. po 12,00 hod.)
v prípade nájmu počas večera + príplatok 2,0 € za 1 hod. umelého osvetlenia.
19. Poplatky sa uhrádzajú správcovi MFI oproti príjmovému dokladu Obce Kálnica.
20. Prevádzkovateľ užívateľovi s poplatkom poskytne:
- pri minifutbale – futbalovú loptu
- pri nohejbale – sieť s príslušenstvom a futbalovú loptu.
- pri volejbale – sieť s príslušenstvom a volejbalovú loptu.
- pri hádzanej – hádzanársku loptu
- pri baskedbalke – baskedbalovú loptu
- pri tenise – sieť s príslušenstvom ( tenisové loptičky a rakety neposkytuje )
21. Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky finančné prostriedky sú mesačne poukazované do pokladne Obce a budú použité výlučne na správu a prevádzku MFI, jeho údržbu a zveľadenie.

Čl. 3 Povinnosti správcu multifunkčného ihriska

Správca MFI zabezpečuje :
1. Kontrolu dodržiavania podmienok používania multifunkčného ihriska uvedených v Prevádzkovom poriadku a na informačnej tabuli.
2. Vedie prevádzkovú knihu o užívaní ihriska a rozpis rezervácie ihriska.
3. Vydáva užívateľom ihriska siete, upevňovacie stĺpiky na volejbal, tenis a asistuje pri ich montáži – poučenie o ich použití.
4. Preberá športové príslušenstvo po jeho použití a ukladá do úschovy v sklade ( lopty sú umiestnené na verejne prístupných držiakoch ).
5. Asistuje pri zapínaní a vypínaní umelého osvetlenia – uzamyká elektrorozvádzač.
6. Bezodkladne hlási starostovi zistené poškodenie zariadenia ihriska, prejavy vandalizmu a pod...
7. Odstraňuje drobné závady na vybavení ihriska a zabezpečuje jeho prevádzkyschopnosť.
8. Nevhodne sa správajúce osoby vykáže z ihriska. V takomto prípade sa poplatok nevracia.
9. Vyberá poplatky za nájom ihriska a mesačne odvádza do pokladne Obce...
10. Správca sa riadi týmto všeobecne záväzným nariadením a pokynmi starostu obce.

Čl. 4 Povinnosti užívateľa multifunkčného ihriska

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Rešpektuje prísny zákaz vstupu na MFI v kopačkách akéhokoľvek typu, prípadne v inej nevhodnej obuvi na podpätkoch a pod.
3. Na MFI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MFI prispôsobené.
4. MFI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Exteriérové priestory tvoria ihriská na malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, basketbal, ....
5. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MFI je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti.
6. Každý užívateľ MFI je povinný riadiť sa pokynmi správcu MFI. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z MFI s okamžitou platnosťou vykázaná.
7. Porušenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska je priestupkom, za ktorý môže byť užívateľovi udelená pokuta vo výške : a ) v prípade fyzickej osoby do 257,00 € b ) v prípade právnickej osoby do 6 638,00 €
8. Opakovaním priestupkov návštevníkov areálu má starosta právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takýmto osobám do areálu MFI.
9. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných športových pravidiel, zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca, resp. nájomca MFI.
10. Pri poškodení vybavenosti ihriska, bude voči osobe uplatnená náhrada v plnej výške a pri úmyselnom poškodení majetku i so zákazom vstupu do areálu na dobu 24 mesiacov.
11. Prevádzkovateľ ihriska a správca MFI nezodpovedá za škodu vzniknutú užívateľovi počas jeho aktivity na multifunkčnom ihrisku.


Tiesňové volania: Záchranka 155, hasiči: 150, Polícia: 158, Spoločná tiesňová linka: 112

 

V Kálnici, dňa 7.6.2016

Ing. Ján Krchnavý, starosta obce


Kontakt: Dušan Filip, mobil: 0907 689 146

Objekt MFI a okolia je monitorovaný kamerovým systémom !

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.