Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

12.4.2023, Zasadnutie OcZ

Pozvánka na 4.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica, ktoré sa uskutoční 12.4.2023.

Starosta obce K Á L N I C A

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica,

ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2023, t. j. streda, o 17.30 hod. v kancelárii starostu.

P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- voľba člena,
- voľba predsedu.
6. Odkúpenie pozemku pod vodojemom parc. reg. C p. č. 3151.
7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Kálnica o výsledku kontroly zmlúv na prenájom
bytov.
8. Pridelenie uvoľneného nájomného bytu, správa sociálnej a bytovej komisie.
9. Beh oslobodenia – informácia o zabezpečení podujatia.
10. Interpelácie poslancov.
11. Rôzne.
12. Ukončenie, záver.

V Kálnici 6.4.2023

Milan Borcovan, v.r.
Starosta Obce Kálnica

Dátum vloženia: 6. 4. 2023 23:12
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 4. 2023 23:16
Autor: Správca Webu

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.