Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.2.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica, ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2023, t. j. piatok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu.

Starosta obce K Á L N I C A

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, 
z v o l á v a m
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica,
ktoré sa uskutoční  dňa 10. februára  2023, t. j. piatok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu. 

P r o g r a m :
1.    Otvorenie zasadnutia.
2.    Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3.    Kontrola plnenia uznesení.
4.    VZN – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica.
5.    Správa Hlavnej kontrolórky obce Kálnica za rok 2022.
6.    Požiadavka občanov na kúpu pozemku.
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Rôzne.
9.    Ukončenie, záver


V Kálnici 6.2.2023
                                Milan Borcovan, v.r.
                                                                                                        Starosta Obce Kálnica

 

Dátum vloženia: 6. 2. 2023 8:45
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 2. 2023 22:56
Autor: Správca Webu

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.