Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022, t. j. štvrtok, o 17.30 hod. v zasadačke starostu.

 

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie členov komisii pri obecnom zastupiteľstve.
 5. Ustanovenie poslaneckých obvodov.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
 7. Rozpočet obce – schválenie.
 8. Žiadosť o zvýšenie dotácie pre TJ Zavažan na rok 2022.
 9. PZ Kálnica žiadosť o podporu Poľovníckeho plesu.
 10. Poistenie majetku obce.
 11. Internetová stránka obce – Galileo, informácia.
 12. Márius Pedersen – zmena zberu triedeného odpadu – navýšenie ceny.
 13. Interpelácie poslancov.
 14. Silvester 2022 v KD.
 15. Rôzne.
 16. Ukončenie záver.

V Kálnici, 12.12.2022
Milan Borcovan, v.r.
Starosta Obce Kálnica

Dátum vloženia: 10. 12. 2022 18:06
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 12. 2022 16:13
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.